Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („ Zásady “) představují základní zásady, kterými se Domov Odry, příspěvková organizaceHranická 410/56, Odry, 742 35  řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti sledují zejména následující obecně závazné právní předpisy:
 
 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („ GDPR “);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ao změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („ Zákon o některých službách informační společnosti “); A
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ao změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („ Zákon o elektronických komunikacích “).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti  www.ddodry.cz  („ Webové stránky “), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

CO JSOU DO OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určené fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o informace, které již samostatně, v souhrnu s dalšími fyzickými informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní osoby („ Osobní údaj “).
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ

Společnost o Vás může shromažďovat následující osobní údaje:

Osobní údaje, které Společnosti sami sdělí
Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním formuláři, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnost sdělí prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení . Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenzí produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.
 
Výše uvedené Osobní údaje budou Společnost zpracovávat za účelem:
 
 1. poskytnutí služeb, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 2. v případě, že jste stávajícího zákazníka také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem vašeho předchozího nákupu;
 3. pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
 4. posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.
 
Osobní údaje, které o Vás Společnost hledala sama

Při návštěvě našich webových stránek může Společnost shromáždit některé nezbytné informace pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz webových stránek. Jedná se o cookies nezbytné pro technické ukládání (tzv. technické cookies). Další ukládání cookies ze strany Společnosti aktivní souhlas tzv. přihlásit se. Tyto typy souborů cookie jsou popsány níže

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás Společnost mohou být předávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a osobám („ Zpracovatelé “), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služeb). Společnost předává Osobní údaje pouze těm, které poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení vašich osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto zpracovatelům:

 

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za plněním smluvních povinností Společnosti;
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručování produktů či služeb nabízených Společnosti;
 4. správci Webových stránek.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří:
 1. organizační omezení zužující okruh oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; A
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  
 

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po závazném důvodu, na základě kteréhokoli zákona ke zpracování vašich osobních údajů Společnost tyto Osobní údaje a všechny existující kopie zlikviduje.
    

COOKIES

Společnost využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („ Cookies “), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do prohlížeče, a při opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti.
Společnost následujících druhů využívá cookies:
 1. [Technické Cookies, které umožňují základní provoz a funkčnost webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;]
 2. [Analytické cookies, které si ponecháte analyzovat využití webových stránek, zajistíte bezpečné přihlášení, zapamatujete si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;]
 3. [Marketingové cookies, které poskytují sbírat analytická data o uživatelích a zobrazení cílené reklamy]

Cookies prvního druhu jsou spuštěny automaticky bez nutného návštěvníka webu, ostatní typy (2,3), aktivní souhlas, případně možnost zvolit jaký typ cookies návštěvník povolí - tzv. opt-in režim správy cookies dle právní úpravy cookies § 89 odst. nový zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vycházející z evropské směrnice ePrivacy.

Takové informace jsou údaje o internetovém protokolu (IP), související s připojením vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typy a verze prohlížečů, nastavení časového pásma, plug-iny, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL ) , cestu na az Webových stránek (včetně dat a času), časy odezvy, chyby během stahování, délka návštěvy určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob přepouštění stránek. Tento aktivní souhlas lze udělit také selektivně - a to prostřednictvím nastavení v cookies liště. 
 
Tyto osobní údaje, získané na základě aktivního souhlasu (opt-in), Společnost využívá ke správě a zlepšování webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkum, statistických účelů a evidence četnosti náhledů. 

Soubory cookie je i nadále možné odstranit pomocí nastavení vašich prohlížečů. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé technické soubory cookie, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

Cookies lištu můžete kliknutím na tento odkaz znovu vyvolat a změnit tak její nastavení.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společnost Vám náleží následující předpisy na ochranu osobních údajů zaručená práva:
 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům ak informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případ také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Společnost Osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; A
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu  kolackova%at%ddodry.cz .

Domov Odry, příspěvková organizace
Hranická 410/56, Odry, 742 35


Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.1. 2022.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Název Organizace:   Moore Advisory CZ sro , IČO: 09692142, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

 • telefon: +420 734 647 701
 • e-mailem: petr.stetka@moore-czech.cz
 • ID datové schránky: q4hs4wu

Jméno a příjmení pověřence:    Ing. Petr Štětka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:

Domov Odry, příspěvková organizace, IČ: 48804894, se sídlem: Odry, Hranická 410/56, 742 35

 • telefon: +420 723 049 017
 • e-mailem: kolackova@ddodry.cz
 • ID datové schránky: x58kifs

 

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete v příloze:

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • potřebujete přístup k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem ;
 • opravit opravu nepřesných osobních údajů (pokud souhlasíte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správce případně snížit omezení jejich zpracování v souladu s příslušnými právními zásadami pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ;
 • přenositelnost osobních údajů, které poskytly ;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas od. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

top