Ochrana oznamovatele

Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele


Domov Odry, příspěvková organizace, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO: 48804894 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“ a zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů), informuje o základních principech a zásadách na základě kterých je možné podat oznámení o porušení práva Unie. 
Základní informace k podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů včetně práv oznamovatelů

1. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u
osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou  obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s
výkonem práce nebo jinou obdobnou činností, a které:
 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:                                                         -  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a              finančních trhů, 
     -  daně z příjmu fyzických osob,
     -  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
     -  ochrany spotřebitele,
     -  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
     -  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
     -  ochrany životního prostředí,
     -  bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
     -  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
     -  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
     -  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
     -  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
     -  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
    - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
2. Oznamovatel, který má oprávněný důvod domnívat se, že v rámci organizace, ve které je
zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblastí    působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení má oznamovatel pouze v tom
případě, že se o této skutečnosti dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou
činností.
3. V souladu s § 9 odst. 2) písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů Domov Odry, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle tohoto zákona vyhrazuje právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
 • samostatně výdělečnou činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřeného fondu, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Od osob uvedených pod písmeny a) až f) nebude oznámení přijato!

4. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele, externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, nebo učiní oznámení prostřednictvím institutu uveřejnění. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty. Bližší informace k institutu uveřejnění jsou uvedeny v § 7 odst. 1) písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

5. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo prostřednictvím institutu uveřejnění. Oznamovateli a uvedeným v § 4 odst. 2) zákona o ochraně oznamovatelů je zaručena maximální možná míra ochrany před odvetnými opatřeními, zejména pak anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 
6. Oznamovatel má právo být písemně vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 
7. Oznamovatel má právo být písemně informován o výsledku posouzení podaného oznámení, navrhovaných opatření, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 
Obsah oznámení

1.  Oznámení obsahuje údaje o:
 • datu podání oznámení,
 • jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele, nebo jiných údajích, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, 
 • oblast působnosti dle směrnice, shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterému je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa,
 • důkazech, na jejichž základě je podáváno oznámení, jsou-li takové známy.
2.  Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.
( formulář Oznámení o porušování práva Unie 
ZDE )Způsob podání oznámení
 
Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému  písemně (např.: e‑mail, dopis, formulář) i ústně (např.: telefonicky) nebo na žádost oznamovatele osobně.
 1. ústně (osobně) v budově Domova Odry, na adrese Odry, Hranická 150/29, 742 35 , a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení; (např. nahrávka)
 2. písemně (listinná forma) na podatelně Domova Odry, p. o., na adrese: Odry, Hranická 150/29, 742 35 . Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“; vzor podání oznámení viz. formulář Oznámení o porušování práva unie (ke stažení na webových stránkách www.ddodry.cz )
 3. ústně (telefonicky) na telefonní linku: 604 985 336  (provozní doba telefonní linky: v pracovní dny: od 6.00 do 14.30 hodin)
 4. elektronicky na e-mailové adrese: ochranaoznamovatele@ddodry.cz
 
V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možné dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.
 
Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V Domově Odry, příspěvkové organizace, jsou stanoveny 2 příslušné osoby, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:
 1. Monika Vyrubalíková
 2. Andrea Potočiarová
top