Domov pro seniory

Poslání domova a cílová skupina

Poskytujeme celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.
Smyslem domova je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů, a umožní jim v příjemném „domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen s pomocí  odpovědného a vstřícného personálu, ale také rodin uživatelů a  široké veřejnosti.

Vymezení okruhu osob, kterým je naše služba určena

 
 • odkázaným na pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby

 • potřebujícím pomoc při uplatňování svých práv a nároků

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje obslužnou a ošetřovatelskou péči
 • s takovým zdravotním stavem, který jim brání i přes veškerou snahu a podporu rodiny a jiných sociálních služeb bezpečně žít v domácím prostředí
 • mají sníženu soběstačnost a schopnost zajistit si základní životní a osobní potřeby

Informace pro žadatele

Naše cíle

 • spokojený uživatel,
 • domácí, útulné a bezpečné prostředí v Domově, přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů,
 • kontakt uživatelů s rodinou, známými a blízkým světem,
 • informovaná veřejnost a blízcí uživatelů o dění v Domově,
 • široká nabídka aktivit a terapií a jejich využívání uživateli.
 

Naší snahou je zvyšovat a zlepšovat kvalitu života a pobytu uživatelů v domově.

Principy

 • úcta a respekt k uživateli (jeho právům, rozhodnutím, zvláštnostem, vlastní identitě – sebeuvědomění člověka, soukromí, svobody),
 • individuální a citlivý přístup (k osobnosti uživatele a jeho potřebám),
 • přizpůsobení potřebám uživatelů (umět pružně reagovat na potřeby uživatelů/uživatelek, změnit zaběhnutý způsob práce a režim zařízení, hledat optimální cesty k jejich uspokojení),
 • empatie (umět vcítit se do prožitků uživatele, porozumět jeho emocím a motivům, umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky),
 • spolupráce (s rodinou, ostatními institucemi při poskytování služeb, týmová spolupráce na všech úrovních),
 • dodržování etických kodexů všemi pracovníky,
 • diskrétnost, důvěra, vzájemná komunikace (být šetrný, ohleduplný, taktní, zachovávat svěřené – důvěrné – informace v tajnosti).

Nabízené činnosti

Ubytování

1–2 lůžkové pokoje vč. úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla. Domov pro seniory – k dispozici je 12 jednolůžkových, 27 dvoulůžkových pokojů. Domov se zvláštním režimem (ALDa) – k dispozici jsou 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje.

Poskytnutí stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám zdravé výživy a potřebám dietního stravování (strava diabetická, žlučníková).

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání, vč. obouvání a speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu uvnitř i vně zařízení.

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Sociálně terapeutické činnosti

Poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Sociální poradenství

Sociální pracovnice pomáhá uživatelům při vyřizování úředních záležitostí (vyřízení trvalého pobytu, nového občanského průkazu, sociálních dávek apod.), dále podávají všechny potřebné informace ohledně pobytu uživatele v zařízení.

Duchovní péče

Duchovní péče je zajištěna bohoslužbami přímo v Domově Odry.

Biografický model péče

Cílem modelu je naučit personál porozumět uživatelům, poznat historii jejich života, co je pro ně prioritní, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Jakým způsobem podpořit uživatele v jeho autonomii (samostatnosti) a jeho schopnosti rozhodovat o svých záležitostech co nejdéle. Aktivizovat a reaktivizovat psychické schopnosti a dovednosti.

Individuální plán | Plán spolupráce

Sociální služby plánujeme s ohledem na osobní představy, potřeby, záliby, zájmy, silné stránky uživatelů našeho Domova, aby jim naše služba umožňovala vést (pokud možno) běžný způsob života. Každý uživatel má svého patrona (klíčového pracovníka), jehož úkolem je reagovat na přání potřeby uživatele, dohlížet na poskytnutí sjednané podpory a péče. Snažíme se pracovat s biografií uživatele.

Obrázkové informace

top