Poskytování informací

 

Při poskytování informací je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s vnitřní směrnicí k podávání informací.
 

Informace jsou podávány na základě žádosti, která může být učiněna:

1. ústně – v kanceláři ředitelství – ve dnech pondělí – pátek, v době od 6.00 do 14.30 hodin, při návštěvě v zařízení nebo telefonicky,
2. písemně – dopisem zaslaným na adresu sídla zařízení – Odry, Hranická 410/56, 742 35, faxem na č. 556 719 184, 556 730 133 , případně e-mailem zaslaným na adresu: kolackova@ddodry.cz. Z žádosti o podání informací musí být zřejmé jméno a příjmení žadatele (případně název), adresa žadatele příp. telefonní nebo jiné spojení, kde lze zaslat odpověď a předmět žádosti (jaké informace žádá), datum podání žádosti.

Neobsahuje-li žádost o podání informací potřebné údaje o žadateli (viz. výše) nebo je žádost nesrozumitelná je žadatel vyzván, aby žádost ve lhůtě do 10 dnů doplnil a upřesnil. Pokud tak žadatel ve lhůtě neučiní, nejsou informace podány a žádost je odložena. Je vedena evidence odložených žádostí o podání informace.
 

Žádosti o informace vyřizují kompetentní osoby k tomu určené:

1. ředitelka – informace o volných pracovních místech, organizační aj.
2. ekonomka – informace o volných pracovních místech, organizační, hospodaření apod.
3. sociální pracovnice – informace o umístění žadatelů do zařízení,
4. vedoucí zdravotně sociálního úseku – informace o stavu uživatelů z ošetřovatelského hlediska (přímým příbuzným – nepřeje-li si uživatel jinak).

Žádosti o informace jsou dle charakteru požadovaných informací vyřizovány neprodleně, nejpozději do 7 dnů. Ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informací prodloužena o 10 dnů (např. potřeba konzultace s jinými subjekty, vyhledávání informací).

Za poskytnutí informace je požadována úhrada, která je příjmem zařízení. Úhrada je vyžadována při zasílání informací písemně poštou ve výši nákladů na poštovné a v případě kopírování listin je výše úhrady stanovená v platném ceníku organizace. Za ostatní úkony není úhrada požadována. Výše požadované úhrady je písemně oznámena žadateli před poskytnutím informací. Informace je poskytnuta po zaplacení úhrady. V případě, že žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, je žádost o informaci odložena.

Informace o zdravotním stavu uživatele nepodáváme. Tyto informace podává pouze lékař přímým příbuzným, nepřeje-li si uživatel jinak.
Žadatelé mohou podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (zřizovatel – Moravskoslezský kraj).

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet žádostí nevztahujících se k působnosti povinného subjektu 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
Počet stížností podaných podle §16a 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

 

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Domov Odry poskytuje informace o provozu a poskytovaných službách průběžně, mimo režim zákona č.106/1999 Sb.. Tyto informace nejsou zahrnuty do evidence dle zákona č.106/1999 Sb.. Další informace jsou zveřejnovány v informačních skříňkách, na webových stránkách www.ddodry.cz, v informačních bulletinech.
 

Zpracovala: Ing. Pavlína Koláčková


 
 

top