Domov se zvláštním režimem

Hlavní účel zřízení: Účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Rozhodnutí o registraci: Číslo: MSK 128658/2016 | Datum vydání: 19. 10. 2016

Druh služby: Domov se zvláštním režimem (ALDa) – kapacita 11 lůžek

Posláním domova se zvláštním režimem (tomuto Domovu pro zjemnění říkáme ALDa – Alzheimerova demence a jiné nesoběstačnosti)  je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku onemocnění Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.

Vymezení okruhu osob, kterým je naše služba určena: 

 • trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí
 • mající sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění
 • potřebují pravidelnou podporu, péči a pomoc jiné fyzické osoby
 • potřebují pomoc při uplatňování svých práv a nároků
 • mají potíže se orientovat v prostředí v němž žijí
 • jsou zcela imobilní (trvale upoutáni na lůžku)
 • jsou schopni pohybu samostatně (s pomocí druhé osoby nebo s pomocí kompenzačních pomůcek (francouzských holí, chodítek atd.)

Smyslem Domova je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů, a umožní jim v příjemném „domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen s pomocí  odpovědného a vstřícného personálu, ale také rodin uživatelů a  široké veřejnosti.  Pokud schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti již vymizela, poskytnout jim péči, která by odpovídala jejich představám o důstojném životě.

Domov se zvláštním režimem si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání:

 • zajistit co největší spokojenost uživatelů, vycházet z jejich schopností, poskytovat služby dle individuálních potřeb, tzv. „šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky, komunikace – schůzky, pokud není schopen verbálně komunikovat, vycházíme z informací od rodiny, z pozorování pracovníků, empatická fantazie)
 • spolupráce s rodinou a  známými (zasvětit je do podpory a péče o jejich blízké)
 • podporovat jejich schopnosti, dodržovat rituály a zaběhnuté návyky (zajistit pravidelnost činností, zklidnit a zpomalit tempo)
 • nabídka vhodných individuálních animací (vypozorování, které jim vyhovují, které mají zažité z běžného života)
 • informovat veřejnost o činnosti domova (vlastní webové stránky www.ddodry.cz, články v tisku, zveřejnění  zprávy o hospodaření, pořádání akcí za účasti veřejnosti a rodinných příslušníků…)
 • zajistit bezpečné prostředí (uzpůsobení prostředí, větší zapojení pracovníků, bližší kontakt, monitoring)

Pracovníci domova se při práci s uživateli a při poskytování služeb řídí těmito principy:

 • úcta a respekt k uživateli (jeho právům, volbě, zvláštnostem, vlastní identitě – sebeuvědomění člověka, soukromí, svobody)
 • diskrétnost (být šetrný, ohleduplný, taktní, zachovávat svěřené – důvěrné – informace v tajnosti)
 • spolupráce (s rodinou, ostatními institucemi při poskytování služeb)
 • empatie (umět vcítit se do prožitků uživatele, porozumět jeho emocím a motivům, umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky), ohleduplnost a laskavá péče, trpělivost
 • vzájemná komunikace, důvěra (mezi zaměstnanci a uživateli), týmová spolupráce (na všech úrovních)
 • přizpůsobení potřebám uživatelů (umět pružně reagovat na potřeby uživatelů, změnit zaběhnutý způsob práce a režim zařízení, hledat optimální cesty k jejich uspokojení)
 • v rámci možností zachovávat tradice a zvyky uživatelů, které si přinesli ze svého domova
 • respektování zvláštních potřeb lidí s onemocněním demencí s důrazem na zachování bezpečnosti, důstojnosti a udržení soběstačnosti, nepodporovat vznik závislosti uživatele na poskytované službě
 • bezpečnost a ochrana uživatelů (je dobré položit si otázku, zda cílem těchto opatření není dodat pocit bezpečí spíš nám než samotnému uživateli)

Usilujeme o vstřícnost vůči všem uživatelům/uživatelkám a odmítáme „dvojí metr“, neděláme si iluze, že bychom byli schopni vůči všem uživatelům/uživatelkám vždy jen pozitivních citů a vztahů, ale snažíme se, aby naše jednání tomuto principu odpovídalo. S uživateli, kteří nejsou schopni názory a vůli jasně vyjádřit, jednáme velice citlivě a obezřetně. Nechceme s nimi manipulovat ani za ně rozhodovat. Snažíme se o maximální spolupráci s rodinou, nonverbální komunikaci a vysledování schopnosti těchto uživatelů dát najevo libost či nelibost. Vycházíme z biografie uživatele, z informací rodinných příslušníků a známých, z vypozorování pracovníků.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.,  – informace o Alzheimerově nemoci, o demenci aj. , odkaz na webové stránky: www.alzheimer.cz