Domov pro seniory

Hlavní účel zřízení: Účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Rozhodnutí o registraci: Číslo: MSK 128869/2008 | Datum vydání: 18. 08. 2008

Druh služby: Domov pro seniory – kapacita 66 lůžek

 

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.

Vymezení okruhu osob, kterým je naše služba určena: 

 • odkázaným na pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby
 • potřebujícím pomoc při uplatňování svých práv a nároků
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje obslužnou a ošetřovatelskou péči
 • s takovým zdravotním stavem, který jim brání i přes veškerou snahu a podporu rodiny a jiných sociálních služeb bezpečně žít v domácím prostředí
 • mají sníženu soběstačnost a schopnost zajistit si základní životní a osobní potřeby

Smyslem domova pro seniory je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů/uživatelek, a umožní jim v příjemném „domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen s pomocí  odpovědného a vstřícného personálu, ale také vlastních rodin uživatelů/uživatelek a široké veřejnosti.

Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání :

 • zajistit co největší spokojenost uživatelů/uživatelek, poskytovat služby dle individuálních potřeb, tzv. „šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky, komunikace – schůzky)
 • udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav uživatelů/uživatelek, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří
 • podporovat kontakt s rodinou, známými a blízkým světem
 • umožnit uživatelům/uživatelkám podílet se na chodu domova a do určité míry rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života v domově
 • informovat veřejnost o činnosti domova
 • podporovat pocit užitečnosti
 • Principem služby je provádět po uplynutí roku zhodnocení stanovených cílů dle stanovených kritérií (viz. příloha Kritéria pro zajišťování naplnění stanovených cílů).

Naší snahou je zvyšovat a zlepšovat kvalitu života a pobytu uživatelů v domově.

Pracovníci domova se při práci s uživateli/uživatelkami a při poskytování služeb řídí těmito principy:

 • úcta a respekt k uživateli/uživatelce (jeho právům, volbě, zvláštnostem, vlastní identitě – sebeuvědomění člověka, soukromí, svobody)
 • diskrétnost (být šetrný, ohleduplný, taktní, zachovávat svěřené – důvěrné – informace v tajnosti)
 • spolupráce (s rodinou, ostatními institucemi při poskytování služeb)
 • empatie (umět vcítit se do prožitků uživatele/uživatelky, porozumět jeho emocím a motivům, umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky)
 • dodržování etických kodexů všemi pracovníky
 • vzájemná komunikace, důvěra (mezi zaměstnanci a uživateli/uživatelkami)
 • přizpůsobení potřebám uživatelů/uživatelek (umět pružně reagovat na potřeby uživatelů/uživatelek, změnit zaběhnutý způsob práce a režim zařízení, hledat optimální cesty k jejich uspokojení)
 •  v rámci možností zachovávat tradice a zvyky uživatelů/uživatelek, které si přinesli ze svého domova
 • individuální a citlivý  přístup (k osobnosti uživatele/uživatelky a jeho potřebám)
 • ohleduplnost a laskavé péče, trpělivost
 • rovné postavení (uživatele/uživatelky a zaměstnance, nepovyšovat se nad uživatelem/uživatelkou)
 • nepodporovat vznik závislosti uživatele/uživatelky na poskytované službě
 • podílet se na vytváření vnitřních pravidel organizace
 • týmová spolupráce (na všech úrovních)
 • motivace (odůvodnění, usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení cílů organizace, „dobrá praxe“)
 • bezpečnost a ochrana uživatelů/uživatelek (je dobré položit si otázku, zda cílem těchto opatření není dodat pocit bezpečí spíš nám než samotnému uživateli/uživatelce)
 • profesionální přístup

Usilujeme o vstřícnost vůči všem uživatelům/uživatelkám a odmítáme „dvojí metr“, neděláme si iluze, že bychom byli schopni vůči všem uživatelům/uživatelkám vždy jen pozitivních citů a vztahů, ale snažíme se, aby naše jednání tomuto principu odpovídalo. S uživateli/uživatelkami, kteří nejsou schopni své názory a vůli vyjádřit, jednáme velice citlivě a obezřetně. Nechceme s nimi manipulovat ani za ně rozhodovat. Snažíme se o maximální spolupráci s rodinou, nonverbální komunikaci a vysledování schopnosti těchto uživatelů dát najevo libost či nelibost.