Domov pro seniory

Hlavní účel zřízení: Účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Rozhodnutí o registraci: Číslo: MSK 128869/2008 | Datum vydání: 18. 08. 2008

Druh služby: Domov pro seniory – kapacita 66 lůžek

 

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.

Vymezení okruhu osob, kterým je naše služba určena: 

 • odkázaným na pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby
 • potřebujícím pomoc při uplatňování svých práv a nároků
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje obslužnou a ošetřovatelskou péči
 • s takovým zdravotním stavem, který jim brání i přes veškerou snahu a podporu rodiny a jiných sociálních služeb bezpečně žít v domácím prostředí
 • mají sníženu soběstačnost a schopnost zajistit si základní životní a osobní potřeby

Smyslem domova pro seniory je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů/uživatelek, a umožní jim v příjemném „domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen s pomocí  odpovědného a vstřícného personálu, ale také vlastních rodin uživatelů/uživatelek a široké veřejnosti.

Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání :

 • zajistit co největší spokojenost uživatelů/uživatelek, poskytovat služby dle individuálních potřeb, tzv. „šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky, komunikace – schůzky)
 • udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav uživatelů/uživatelek, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří
 • podporovat kontakt s rodinou, známými a blízkým světem
 • umožnit uživatelům/uživatelkám podílet se na chodu domova a do určité míry rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života v domově
 • informovat veřejnost o činnosti domova (vlastní webové stránky www.ddodry.cz, články v tisku, zveřejnění  zprávy o hospodaření, pořádání akcí za účasti veřejnosti a rodinných příslušníků)
 • podporovat pocit užitečnosti

Další cílem je zvyšovat a zlepšovat kvalitu života v domově, což u nás představuje další souhrn uvedených námětů, jak můžeme kvalitu zlepšovat:

 • poskytovat radu při řešení nepříznivých sociálních situací uživatele/uživatelky
 • vytvářet vhodné podmínky k tomu, aby mohli uživatelé/uživatelky dle svých přání a potřeb aktivně trávit svůj volný čas a rozvíjet  svou osobnost, své schopnosti a dovednosti (dobrovolnost, motivace – nabídka aktivit i vně domova)
 • zvyšovat odborné vzdělávání zaměstnanců
 • naplnit standardy kvality sociálních služeb
 • pomáhat při adaptaci uživatelů/uživatelek na nové prostředí
 • poskytovat potřebnou podporu, pomoc a péči při denních činnostech (sebeobsluze) uživatelů/uživatelek, v závislosti na míře jejich soběstačnosti
 • vést uživatele/uživatelky k samostatnosti a prosazování vlastní vůle
 • pomáhat uživatelům/uživatelkám orientovat se v místních institucích (kulturní, zdravotní, vzdělávací, sportovní, úřady, pošta, apod.), jejichž služby pak mohou samostatně využívat, podporovat uživatele/uživatelky v samostatném pohybu uvnitř i vně zařízení, (je vypracována podrobná databáze služeb, institucí, odborníků v Odrách, zda je vstup bezbariérový, otvírací hodiny…)
 • informovat uživatele/uživatelky o dění v domově, ale také v blízkém okolí (městě), umožnit jim přístup k informacím (např. prostřednictvím domovského časopisu, letáků na nástěnkách, na schůzkách, domovským rozhlasem)
 • vést uživatele/uživatelky ke stanovení svých osobních cílů a pomáhat při jejich realizaci (klíčový pracovníci „Patroni“)

Dále jsou stanoveny cíle mezi které patří: zajištění základních životních potřeb (jídlo, teplo, spánek…), zajištění bezpečí, lékařské péče, rehabilitace, aktivizačních programů. Zajištění a pomoc v oblasti právní a sociální ochrany, zajištění možnosti seberealizace a dalších prvků, které podporují lidskou důstojnost a kvalitu života.

 

Pracovníci domova se při práci s uživateli/uživatelkami a při poskytování služeb řídí těmito principy:

 • úcta a respekt k uživateli/uživatelce (jeho právům, volbě, zvláštnostem, vlastní identitě – sebeuvědomění člověka, soukromí, svobody)
 • diskrétnost (být šetrný, ohleduplný, taktní, zachovávat svěřené – důvěrné – informace v tajnosti)
 • spolupráce (s rodinou, ostatními institucemi při poskytování služeb)
 • empatie (umět vcítit se do prožitků uživatele/uživatelky, porozumět jeho emocím a motivům, umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky)
 • dodržování etických kodexů všemi pracovníky
 • vzájemná komunikace, důvěra (mezi zaměstnanci a uživateli/uživatelkami)
 • přizpůsobení potřebám uživatelů/uživatelek (umět pružně reagovat na potřeby uživatelů/uživatelek, změnit zaběhnutý způsob práce a režim zařízení, hledat optimální cesty k jejich uspokojení)
 •  v rámci možností zachovávat tradice a zvyky uživatelů/uživatelek, které si přinesli ze svého domova
 • individuální a citlivý  přístup (k osobnosti uživatele/uživatelky a jeho potřebám)
 • ohleduplnost a laskavé péče, trpělivost
 • rovné postavení (uživatele/uživatelky a zaměstnance, nepovyšovat se nad uživatelem/uživatelkou)
 • nepodporovat vznik závislosti uživatele/uživatelky na poskytované službě
 • podílet se na vytváření vnitřních pravidel organizace
 • týmová spolupráce (na všech úrovních)
 • motivace (odůvodnění, usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení cílů organizace, „dobrá praxe“)
 • bezpečnost a ochrana uživatelů/uživatelek (je dobré položit si otázku, zda cílem těchto opatření není dodat pocit bezpečí spíš nám než samotnému uživateli/uživatelce)
 • profesionální přístup

Usilujeme o vstřícnost vůči všem uživatelům/uživatelkám a odmítáme „dvojí metr“, neděláme si iluze, že bychom byli schopni vůči všem uživatelům/uživatelkám vždy jen pozitivních citů a vztahů, ale snažíme se, aby naše jednání tomuto principu odpovídalo. S uživateli/uživatelkami, kteří nejsou schopni své názory a vůli vyjádřit, jednáme velice citlivě a obezřetně. Nechceme s nimi manipulovat ani za ně rozhodovat. Snažíme se o maximální spolupráci s rodinou, nonverbální komunikaci a vysledování schopnosti těchto uživatelů dát najevo libost či nelibost.