Domov pro seniory

Hlavní účel zřízení: Účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Rozhodnutí o registraci: Číslo: MSK 128658/2016 | Datum vydání: 19. 10. 2016

Druh služby: Domov pro seniory – kapacita 66 lůžek

 

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.

Vymezení okruhu osob, kterým je naše služba určena: 

 • odkázaným na pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby
 • potřebujícím pomoc při uplatňování svých práv a nároků
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje obslužnou a ošetřovatelskou péči
 • s takovým zdravotním stavem, který jim brání i přes veškerou snahu a podporu rodiny a jiných sociálních služeb bezpečně žít v domácím prostředí
 • mají sníženu soběstačnost a schopnost zajistit si základní životní a osobní potřeby

Omlouváme se, ale neposkytujeme služby těmto osobám:

 • kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb zůstat i nadále ve svém domácím prostředí,
 • kteří potřebují vyřešit pouze svou špatnou bytovou situaci,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence (pro které je vhodný domov se zvláštním režimem),
 • trpícím infekční nemocí, parazitní chorobou, TBC, pohlavní chorobou v akutním stádiu,
 • akutně závislým na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • závislým na speciální dietě (mimo žlučníkové a diabetické) – trpícím např. celiakií (neschopnost trávicí soustavy strávit potraviny obsahující lepek – nutná bezlepková dieta),
 • s mentálním postižením,
 • trpícím těmito duševními nemocemi – návykové a impulsivní poruchy, patologická sexuální agresivita, autismus, psychózy (např. schizofrenie, duševní poruchy s bludy, bipolární afektivní porucha, schizoafektivní porucha, maniodeprese),
 • vyžadujícím celodenní osobní asistenci zaměstnanců, kterou není domov schopen zajistit.

Smyslem domova pro seniory je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů/uživatelek, a umožní jim v příjemném „domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen s pomocí  odpovědného a vstřícného personálu, ale také vlastních rodin uživatelů/uživatelek a široké veřejnosti.

Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání :

 • spokojený uživatel,
 • domácí, útulné a bezpečné prostředí v Domově, přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů,
 • kontakt uživatelů s rodinou, známými a blízkým světem,
 • informovaná veřejnost a blízcí uživatelů o dění v Domově,
 • široká nabídka aktivit a terapií a jejich využívání uživateli.

Naší snahou je zvyšovat a zlepšovat kvalitu života a pobytu uživatelů v domově.

Pracovníci domova se při práci s uživateli/uživatelkami a při poskytování služeb řídí těmito principy:

 • úcta a respekt k uživateli (jeho právům, rozhodnutím, zvláštnostem, vlastní identitě – sebeuvědomění člověka, soukromí, svobody),
 • individuální a citlivý přístup (k osobnosti uživatele a jeho potřebám),
 • přizpůsobení potřebám uživatelů (umět pružně reagovat na potřeby uživatelů/uživatelek, změnit zaběhnutý způsob práce a režim zařízení, hledat optimální cesty k jejich uspokojení),
 • empatie (umět vcítit se do prožitků uživatele, porozumět jeho emocím a motivům, umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky),
 • spolupráce (s rodinou, ostatními institucemi při poskytování služeb, týmová spolupráce na všech úrovních),
 • dodržování etických kodexů všemi pracovníky,
 • diskrétnost, důvěra, vzájemná komunikace (být šetrný, ohleduplný, taktní, zachovávat svěřené – důvěrné – informace v tajnosti).

Usilujeme o vstřícnost vůči všem uživatelům/uživatelkám a odmítáme „dvojí metr“, neděláme si iluze, že bychom byli schopni vůči všem uživatelům/uživatelkám vždy jen pozitivních citů a vztahů, ale snažíme se, aby naše jednání tomuto principu odpovídalo. S uživateli/uživatelkami, kteří nejsou schopni své názory a vůli vyjádřit, jednáme velice citlivě a obezřetně. Nechceme s nimi manipulovat ani za ně rozhodovat. Snažíme se o maximální spolupráci s rodinou, nonverbální komunikaci a vysledování schopnosti těchto uživatelů dát najevo libost či nelibost.