Bazální stimulace

V Domově Odry využíváme koncept Bazální stimulace v péči již od roku 2005, kdy byli proškoleni první pracovníci. V roce 2008 proběhla v Domově supervize Institutem Bazální stimulace a získali jsme certifikát ,,Pracoviště bazální stimulace“. Tento certifikát při resupervizích pravidelně opakovaně úspěšně obhajujeme. Noví zaměstnanci jsou postupně proškolováni. V současnosti absolvovalo akreditovaný základní kurz 36 pracovníků, 10 pracovníků kurz nástavbový a 2 koordinátorky bazální stimulace prošly i kurzem prohlubujícím. Bazální stimulace umožňuje lidem s postižením vnímání a poruchou hybnosti zlepšovat svůj stav, a to cílenou stimulací smyslových orgánů pomocí rozličných podnětů. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity člověka, umožnění navázání komunikace se svým okolím, zvládání orientace v prostoru a čase a zlepšení funkcí orgánů.

V péči využíváme:

⋅ stimulaci somatickou (vnímání těla, doteky)

⋅ stimulaci vestibulární (pohybovou)

⋅ vibrační

⋅ auditivní (sluchovou)

⋅ optickou (zrakovou)

⋅ olfaktorickou (čichovou)

⋅ taktilně haptickou (hmatovou)

⋅ orální (chuťovou)

Jedná se např. o správné polohování v lůžku pomocí polohovacích pomůcek, pomoc při stravování, uvolnění svalového napětí pomocí masáží, vibrací, změna prostředí, zprostředkování různých vjemů, stimulování smyslů – hmatu, čichu, chutě, sluchu a zraku. Základem je práce s autobiografií uživatele, kde vycházíme z jeho životní cesty (od narození až do současnosti). Snažíme se o úzkou spolupráci s příbuznými našich uživatelů, kteří jsou do konceptu zasvěceni a zapojeni. U uživatelů s nejvyšší mírou závislosti na péči připravují koordinátorky tzv. ,,plány bazální stimulace“ šité na míru konkrétnímu uživateli s využitím získaných informací ze života uživatele. Na Uživatele je pohlíženo jako na rovnocenného partnera, člověka s vlastní historií a určitými schopnostmi, s individualitou, která je patrná z jeho fyzických a psychických projevů. Bez užívání konceptu bazální stimulace si již práci v našem domově neumíme představit, jelikož se stala běžnou každodenní součástí péče o naše uživatele a přispívá ke zlepšení a zvýšení kvality jejich života a pobytu u nás.