Stížnosti

V případě, že máte určité výhrady k námi poskytovaným službám, můžete si na jejich kvalitu nebo způsob poskytování stěžovat. Vaše stížnosti či připomínky jsou pro nás zdrojem pro další rozvoj našeho Domova, pro zdokonalení našich služeb a slouží k odhalení porušení práv nebo oprávněných zájmů uživatelů.

Stěžovat si můžete kompetentním osobám:

 • Ředitelka Domova Odry: Ing. Pavlína Koláčková, tel.: 556 730 133, 556 719 184, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin, nepřetržitě na mobil: 723 049 017
 • Vedoucí zdravotně sociálního úseku: Lada Kolečková, tel.: 556 785 162, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 • Vedoucí sociální pracovnice: Bc. Renáta Vašutová, DiS., tel.: 556 785 168, v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin
 • Vedoucí pracovníků v sociálních službách: Leona Gaberová, tel.: 556 785 165, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 • Ekonomka DO: Bc. Iveta Šťastná, tel.: 556 719 194, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin

Způsob podání stížnosti:

 • ústně
 • telefonicky
 • písemně
 • osobní podání do kanceláře ředitelky
 • doručení poštou na adresu: Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, Odry, 742 35
 • elektronickou poštou na e-mail: kolackova@ddodry.cz
 • anonymně

Stížnost bude prošetřena a v případě uvedení kontaktu na stěžovatele bude tento informován „Sdělením o výsledku prošetření stížnosti“ do 14 dnů ode dne podání stížnosti. Pokud je k prošetření nutná doba delší, je stěžovatel písemně vyrozuměn o dalším postupu a lhůtě. Standard „Stížností“ i „Standard stížností s piktogramy“ a „Formulář pro podávání stížností“ je k dispozici všem volně dostupný ve všech budovách našeho zařízení na nástěnkách. V případě nejasností kontaktujte ředitelku Domova Odry.

Formulář „Stížnosti“ ke stažení ZDE

 

NEZÁVISLÉ ORGANIZACE

 • Zřizovatel
  Moravskoslezský kraj | 28.října  117, Ostrava | tel.: 595 622 622 | e-mail: posta@msk.cz
 • Veřejný ochránce lidských práv
  Údolní 39 | 602 00 Brno | tel.:  542 542 888 | e-mail: podatelna@ochrance.cz
  ID datové schránky jz5adky
 • MPSV  (stížnosti na poskytování sociálních služeb)
  Na Poříčním právu 1/376 | 128 01 Praha 2 | tel.:  221 921 111 | email: posta@mpsv.cz
  ID datové schránky Sc9aavg
 • MZ ČR (stížnosti na poskytování zdravotní péče)
  Palackého nám. 4 | 128 01 Praha 2 | tel.:  224 972 420 | e-mail: stiznosti@mzcr.cz
 • Český helsinský výbor
  Štefánkova 21 |  150 00 Praha 5 | tel.: 257 221 142 | e-mail: pravni@helcom.cz
 • Zlatá linka seniorů
  tel.: 800 200 007 – bezplatná linka důvěry pro seniory