Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Domov Odry, příspěvková organizace, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO: 48804894 jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje Domov Odry, p. o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Domov Odry zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: zde
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Domov Odry uchovává údaje u uživatelů údaje, které se týkají průběhu poskytování sociální sužby ze strany poskytovatele, zpracování plateb a úhrad za poskytovanou službu.

Pokud Domov Odry, p. o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Domova Odry, p. o. informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovaných Domovem Odry;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Odry, p. o. jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Odry, p. o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Odry, p. o.;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Domovu Odry, p. o.;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Domov Odry, p. o. :

F. S. C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a. s.

IČ: 25884646

sídlo Vítkovická 1994/22, 702 00  Moravská Ostrava

e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 731 266 417

odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost: Mgr. Heider, MBA