Etický kodex

1 Etické zásady

1. 1 Pracovníci dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů.
1. 2 Práva a svobody uživatelů nejsou v žádném případě omezena nástupem do Domova. Povinností všech pracovníků je taková práva a svobody zachovávat a uznávat bez ohledu na úroveň samostatnosti uživatele.
1. 3 Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
1. 4 Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.
1. 5 Pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám i komunitám svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.
1. 6 Pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.  Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

2 Pravidla etického chování pracovníků

2. 1 Ve vztahu k uživateli

2. 1. 1 Pracovník vede uživatele k vědomí odpovědnosti za sebe samé.
2. 1. 2 Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva všech uživatelů.
2. 1. 3 Pracovník své jednání přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatelů.
2. 1. 4 Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům.  
2. 1. 5 Pracovníci se snaží nabídnout kvalifikované, rozvíjející se reakce na přání a potřeby uživatelů.
2. 1. 6 Chrání uživatelovo právo na soukromí. Před vstupem na pokoj uživatele zásadně klepe, upozorňuje uživatele, že vstupuje.
2. 1. 7 Pracovník uznává a zachovává společenské postavení uživatelů, podporuje jeho styk s okolními lidmi, rodinou a přáteli mimo Domov, dále podporuje navazování nových styků, navrhuje vhodnou společenskou, kulturní a pracovní činnost.
2. 1. 8 Pracovník chrání důvěrnost uživatelova sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty. Žádnou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby s omezenou způsobilostí, nebo jestliže jsou ohroženy další osoby. V případech správního řízení umožňuje účastníkům tohoto řízení nahlížet do spisů.  
2. 1. 9 Pracovník podporuje sebeúctu uživatele tím, že mu umožňuje podílet se na plánování péče, která je mu poskytována.

2. 2 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

2. 2. 1 Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Plní všechny činnosti, vyplývající z náplně práce, která je nedílnou součástí pracovní smlouvy, dále pak činnosti pověřené ředitelem organizace.
2. 2. 2 V zaměstnavatelské organizaci vytváří takové podmínky, které umožní všem ostatním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky, vyplývající z tohoto kodexu.
2. 2. 3 Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům.

2. 3 Ve vztahu ke svým kolegům

2. 3. 1 Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi, a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby.
2. 3. 2 Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků.
2. 3. 3 Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

2. 4 Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

2. 4. 1 Každý pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
2. 4. 2 Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.
2. 4. 3 Brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání.
2. 4. 4 Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.
2. 4. 5 Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti své práce.